Badasjöarnas intresseförening – informationssida

Badasjöarna

  • Den totala sjöytan är ca 270 hektar
  • Bredden är ca 400 meter där det är som bredast
  • Vid sänkning 1 meter kan hälften av sjöytan försvinna och på långa sträckor blir endast en älvfåra kvar

Bakgrund: Dammen anlades på 1600-talet och var från början avsedd att lagra vattnets energi för att driva ett järnbruk längre ner i älven. Den har byggts om under århundradena som gått och vattenregleringen har under åren/dessa perioder haft olika syften. Den senaste användningen av dammen var för att förenkla flottningen av timmer. Sedan timmerflottningen upphörde i början av 1960-talet reglerar dammen bara sjöns höjd.

För tillfället pågår en rättsprocess om huruvida dammarna ska få vara kvar eller inte. Vi har lämnat in ett ansökan om ombygnation av nuvarande damm tillsammans med Fortum. Ombygnationen innefattar även en fisktrappa. På så sätt upfylls EU-direktivet för fri fiskvandring.
Fortums utredning visar att risken för dammras är begränsad.

Om dammen rivs kommer det påverka omgivningen på många plan, bland annat beräknas medelvattennivån i Badasjöarna sänkas med ca en meter. Troligtvis kommer sjöarna bli en 5-6 meter bred å. Badplatsen kommer försvinner, bron mellan 239 och Hag kommer få strukturella problem, fastighetsvärderna rund sjön kommer sänkas och grävda brunnar kommer drabbas.

Beslutet om ombyggnationen godkänns fattas av mark- och miljödomstolen. Vid ett negativ utfall finns det möjlighet att överklaga beslutet.

För mer information, regler & direktiv gå in på

http://naturvardsverket.se

https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment_sv

https://www.lansstyrelsen.se/varmland/privat/djur-och-natur/vatten/dammar-och-vattenkraftverk.html